Algemene voorwaarden

 

Cursus en workshop gericht:

Noot & Zo, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24329156

De eerst vermelde voorwaarden zijn uitsluitend op betrekking van onze cursussen en workshops regel A t/m:

A. Annulering voorwaarden staan bij elke cursus en/of workshop vermeld in de product beschrijving, wij verplichten u bij aankoop deze heel goed te lezen.
Kiest u ervoor om deze cursus of workshop aan te schaffen dan kunt u ervan uitgaan dat wij deze annulering voorwaarden zeer strikt handhaven en dat wij hier niet van afwijken.
Mits wij van Noot & Zo beslissen er een bijzondere of passende uitzondering gemaakt kan worden.
B. Als u bij ons cursist bent dan reserveren wij speciaal voor u een plek om zonder problemen door te schuiven naar de erop volgende cursus, hier staat een duidelijke maximale datum voor.
C. Daarna geven wij onze huidige cursist de mogelijkheid om van discipline en van dagdeel te veranderen, ook hier hebben wij ongeveer een week voor beschikbaar gesteld om deze goed te laten verlopen.
D. Na deze duidelijk van tevoren bepaalde en gecommuniceerde datum krijgen oud cursisten en de vele personen op onze wachtlijsten de kans om een plek te bemachtigen voor een cursus in ons atelier.
 
Door deze speciale reservering van de huidige plek voor onze huidige cursist, hebben wij zeer strikte annulering voorwaarden die in ieder geval als volgt gelden.
Annuleer je na 28 dagen voor aanvang cursus, dan retourneerd Noot & Zo geen geld terug en er worden geen vouchers en/of tegoedbonnen verstrekt!
Hier maken wij geen uitzonderingen in.
 
De annuleringsvoorwaarden voor het komende cursus seizoen startend op maandag 21 september 2020:
P.s. Annulerings voorwaarden!!!!! - Lees deze goed.
De cursus is tot zondag 23 augustus kostenloos te annuleren.
 
Annulering na 23 augustus en tot  maandag 30 augustus 2020:
Wij zullen de helft van het betaalde cursus geld behouden en de andere helft retourneren op het bij ons bekende rekening nummer.
 
Annulering na maandag 2020:
Wij zullen geen cursus geld retourneren.
Je kunt zelf een andere cursist aandragen en deze kan jouw cursus plek innemen.
Mochten er ernstige redenen zijn, zijn deze bespreekbaar...en proberen wij een oplossing voor beide partijen te zoeken.
AUB - doe dit echt op tijd zodat we ook een kans hebben om deze oplossing te kunnen vinden!!!! - erg belangrijk voor ons.
Heb je gezondsheids problemen dan is dit verstandig om aan ons te vermelden, als u dit niet doet en er is een voorval waarbij
er rekening mee gehouden had moeten worden dan is dit niet onze verantwoordelijkheid want dit had u dan moeten vermelden aan ons.
Ben je zwanger of bezig met zwanger worden laat het ons dan even weten...
 
Ivm COVID-19 {of gelijksoortige gebeurtenissen} kunnen informatie, data, regels en maatregelen aangepast moeten worden.
Wij volgen o.a de RIVM - maatregelen door...
Wil je weten wat deze zijn kun je contact met ons nemen.
Noot & Zo behoud het recht hierin eventuele voorzorgsmaatregelen te nemen  die vooraf gecommuniceerd zullen worden.
Dit om ten allen tijden uw en onze veiligheid te vergroten. Dit kunnen ook maatregelen zijn die niet voorgeschreven zijn door een advies gevend orgaan.

Gericht op alle producten die wij bieden die wij bieden met een uitbreiding bij cursussen & Workshops!

1a.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door nootenzo.nl aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het Internet.
1b. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.
2. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door nootenzo.nl gehanteerde prijzen luiden in Euro's en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3. Prijzen kunnen te allen tijde door nootenzo.nl worden aangepast, met dien verstande dat indien de prijs wordt aangepast binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, het de klant vrij staat de overeenkomst te ontbinden, zonder overigens enige schadevergoeding te kunnen eisen.
4. De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen. Onze orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. De orderbevestiging bevat een link naar deze algemene voorwaarden.
5.

Betaling van het aan ons verschuldigde kan geschieden op de volgende manieren:

  • vooraf overmaken op bankrekening: de klant maakt het te betalen bedrag over naar bank ten name van Susanne Notenboom te rotterdam. Zodra de betaling op deze bankrekening is bijgeschreven worden de goederen binnen 5 werkdagen aan de klant verzonden. Is de betaling niet binnen 14 dagen na het bestellen bijgeschreven op deze bankrekening dan vervalt automatisch de bestelling;
  • Via een beveiligde internetkassa met Paypal of
  • Contante of pin betaling in ons atelier.
6. De bestelde goederen worden binnen uiterlijk 5 werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling van de klant. Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn en de klant reeds heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.
7. Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan - bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen- kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. Suuskeramiek.com is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.
8. Het risico waar het de te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan Suuskeramiek.com zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.
9. nootenzo.nl verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Suuskeramiek.com te verlangen.
10. De goederen kunnen, zonder opgave van reden, binnen zeven dagen retour gezonden worden. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. Binnen 14 dagen na de retourzending ontvangt de klant het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening.
11. De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
12. Noot & Zo garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de specificaties die vermeldt staan op onze site, met inachtneming van artikel 9. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient u dit binnen 14 dagen te melden aan Noot & Zo via e-mail: info@nootenzo.nl
13. nootenzo.nl geeft 1 jaar garantie op de aangekochte artikelen. De garantie geldt niet indien er sprake is van ondeskundig gebruik, slijtage, bevriezing of verontreiniging of het breken van het keramiek.
14. Klachten van de klant moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Noot & Zo zijn kenbaar gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in door ons geleverde producten, vervalt indien: - de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld; - de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd; - indien de klachten worden geuit nadat meer dan 12 maanden sinds de levering zijn verstreken.
15. Noot & Zo is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van nootenzo.nl
16. In geval van overmacht - daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd - kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
17.

Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.