Handvormen cursus keramiek - maandag avond 19:00-22:00 (3 uur) - September/Oktober 2023

€ 365,00
incl. btw, excl. levering
Uitverkocht - Vol

Beschrijving

Handvormen keramiek cursus 8x3uur

Start maandag 25 September 2023. Het dragen van een mondkapje kan nog nodig zijn!


Wat leuk!! - je wilt meedoen met onze cursus handvormen op maandag avond 19:00-22:00 Dit is een officiële inschrijving/aankoop van onze keramiek cursus (8x 3 uur)


Hier het les rooster van dit blok:

1e les: 25/9

2e les: 2/10

3e les: 9/10

Herfst Vakantie 14-22 oktober

4e les: 23/10

5e les: 30/10

6e les: 6/11

7e les: 13/11

8e les: 20/11Wij werken als duo dus er zijn op elke les 2 docenten actief (een uitzondering daar gelaten!) De cursusprijs is inclusief alle materialen zoals klei (crème kleurige steengoedklei), glazuren en gebruik van gereedschappen en natuurlijk thee en koffie. Bakken van je gemaakte werkstukken kan tegen een bedrag dat wordt bepaald door afmeting en grootte van je werkstukken.


We raden aan om gemakkelijke kleding aan te doen waar je lekker in beweegt, schoenen die vuil mogen worden, een schort en een handdoek. Deze cursus bestaat uit 8lessen van 3 uur en er wordt per cursus betaald. Wij bieden momenteel 8 ipv 10 lessen per blok. Dit om de financiële risico’s in deze onzekere tijden wat te verkleinen. Of in geval van strengere regels dit korte blok op te kunnen opschuiven. Wel moeten wij onszelf goed beschermen in deze fragile en onzekere tijden en hebben dan ook tijdelijk andere voorwaarden. Je kunt enkel deelnemen nadat je akkoord bent gegaan met deze nieuwe voorwaarden.


BELANGRIJK: wij kunnen absoluut GEEN vouchers, tegoedbonnen of geld retourneren als je buiten de annulerings voorwaarden annuleerd!

- (tenzij wij cancellen door persoonlijke redenen).


Een tegoed/voucher voor jou cancelling betekend namelijk voor ons geen inkomsten op de door jou aangeschafte plek omdat jij deze later wilt volgen. Dit kunnen wij niet aangaan - Nogmaals lees alles heel goed door!!


De cursus:

Suus Notenboom & Ralph Swart leren je aan de hand van de eerste basis opdrachten de verschillende uitwerkingen van het materiaal klei. Hierbij bieden wij vele mooie en handige technieken, gereedschappen, mogelijkheden en inspiratiebronnen. Heb je deze een beetje onder de knie, word er steeds meer aandacht aan je persoonlijke vormentaal en de afwerking van je werkstukken besteed door middel van de vele verschillende keramiektechnieken die er zijn in ons atelier. Daarnaast leer je deze cursus met een thema aan de slag te gaan en je persoonlijke stijl hierbij te ontwikkelen. Klei is een prachtig en plezierig medium om je beeldend uit te drukken of na het maken te genieten van je eigen gemaakte servies en keramieken kunsten. Plezier hierin staat hoog in het vaandel maar tevens ook het ontwikkelingen van technische vaardigheden. Als docenten hebben wij met veel plezier al regelmatig mogen beleven dat wij ook veel van de cursisten leren, want soms kom je een technisch probleem of vraag tegen waar je net even uit je comfort zone moet om er een antwoord op te vinden….heerlijk :)


Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze stellen via ons contact formulier.

Als nodig en als je nieuw bent bij ons volgt er nog een uitgebreide mail met alle nodige informatie, wij verzoeken deze goed en aandachtig door te nemen.... Groetjes, Ralph & Suus :)


P.s. Annulerings voorwaarden!!!!! - Lees deze goed!!!

De cursus is kosteloos te annuleren voor maandag 13 Augustus 2023.


Annulering na 13 Augustus 2023:

Wij zullen de helft van het betaalde cursus geld behouden en de andere helft retourneren op het bij ons bekende rekening nummer.

U kunt ook zelf een andere cursist aandragen en deze kan uw cursus plek innemen.

Annulering na 31 Augustus 2023:

Wij zullen geen cursus geld retourneren.

U kunt zelf een andere cursist aandragen en deze kan uw cursus plek innemen.


Kan je echt niet! Kun je zelf (ruim op tijd )een andere deelnemer/cursist aandragen die jouw cursus plek kan innemen. Heb je gezondsheids problemen dan is dit verstandig om dit direct aan ons te vermelden, als u dit niet doet en er is een voorval waarbij er rekening mee gehouden had moeten worden dan is dit niet onze verantwoordelijkheid want dit had u dan moeten vermelden aan ons.


Bent u zwanger of bezig met zwanger worden laat het ons dan even eerst weten voordat je de cursus aanschaft!...

I.v.m. de wat onzekere tijden (of andere situaties of virussen) kunnen data, informatie, regels en maatregelen aangepast moeten worden - ook wij volgen de RIVM - maatregelen door. Zoals het Dragen van Mondkapje kan verplicht zijn, dit kunnen wij pas een week voor de cursus laten weten ivm de onzekere tijden. Noot & Zo behoud het recht hierin eventuele voorzorgsmaatregelen te nemen die vooraf gecommuniceerd zullen worden. Dit om ten allen tijden uw en onze veiligheid te vergroten. Dit kunnen ook maatregelen zijn die niet voorgeschreven zijn door een advies gevend orgaan. Mocht u één van de 8 lessen moeten annuleren/af moeten melden dan kan deze onder onze en alleen onze voorwaarden ingehaald worden met een door ons aangeboden alternatief - mits wij deze mogelijkheid voor je hebben - 1x inhalen per cursist, per cursus.


Groetjes, Suus & Ralph


E N G E L S:

Handbuild ceramic course 8x3 hours Start September 25 2023


How nice !! - you want to participate in our short handbuilding course that will start on tuesday at 19:00 - 22:00
This is an official registration / purchase of our ceramics course (8x 3 hours)


Here the timetable of this block:

lesson 1: September 25

lesson 2: October 2

lesson 3: October 9

Autumn holiday - October 14-22

lesson 4: October 23

lesson 5: October 30

lesson 6: November 6

lesson 7: November 13

lesson 8: November 20We work as a duo so there are 2 teachers active for each lesson (with an exception!)
The course price includes all materials such as clay, glazes and use of tools and of course tea and coffee. You can bake your workpieces for an amount that is determined by the size and size of your workpieces. We recommend wearing comfortable clothes that you can move around in, shoes that can get dirty, and bring an apron and a towel.


This course consists of 8 lessons of 3 hours and is paid per course.
This is to reduce the financial risks in these uncertain times. Or, in case of stricter rules, to be able to move this short block up. We do have to protect ourselves in these vulnerable and uncertain times and therefore have temporarily different (corona) conditions.


The course:
Suus Notenboom & Ralph Swart teach you the different effects of the material clay on the basis of the first basic assignments. We offer many beautiful and useful techniques, tools, possibilities and sources of inspiration. Once you have mastered these a bit, more and more attention is paid to your personal design language and the finishing of your workpieces by means of the many different ceramic techniques that are available in our workshop.


In addition, this course teaches you to work with a theme and to develop your personal style. Clay is a wonderful and enjoyable medium to express yourself visually or to enjoy your own crockery and ceramic arts after making it.

Having fun in this is of paramount importance, but also the development of technical skills. As teachers, we have been able to experience with great pleasure that we also learn a lot from the students, because sometimes you encounter a technical problem or ask where you just need to get out of your comfort zone to find an answer ... so lovely to learn :)


If you have any questions, you can ask them via our contact form. If necessary and if you are new to us, an extensive email will follow with all the necessary information, we request that you read it carefully and carefully ....
Greetings, Ralph & Suus :)


IMPORTANT:

We absolutely CANNOT give out vouchers, or money returns if you are not able to join! - (unless we cancel for personal reasons) A credit for you cancelling means for us no income at the place you purchased because you want to follow it later.
We cannot take this on - Again read everything very carefully!!

P.s. Cancellation conditions !!!!! -

Read this carefully.

The course can be cancelled free of charge before August 13 2023


Cancellation after August 13 2023:

We will keep half of the paid course money and return the other half to the account number known to us.

Cancellation after August 31, 2023

We will not return any course money.
You can nominate another student/friend/family/person yourself and they can take your course place.


At the moment we do not give courses of 10 but of 8 lessons of 3 hours. So that the financial risk for everyone is reduced. For you and for us .... If due to any reason you can't participate You can try, to nominate another participant / course participant (well in time) who can take your course place. (This is only for the total course of 8lessons) If you have health problems, it is wise to report this to us immediately, if you do not do this and there is an incident where there are
This is not our responsibility, because you should have mentioned this to us.

If you are pregnant or about to become pregnant, please let us know before you purchase the course...


I.v.m. uncertain times in the past (or other situation or viruses) data, information, rules and measures may have to be adjusted - we are also monitoring the RIVM measures.


Such as Wearing a Face Mask. Noot & Zo reserves the right to take any precautions that will be communicated in advance. This is to increase your and our safety at all times. These can also be measures that are not prescribed by an advisory body. Should you, for whatever reason, have to cancel / cancel one of the 8lessons, these costs are entirely for you (we do not return any money for this lesson) - Every student can catch up one missed lesson on our conditions and this can only be done if you are also a bit flexible to join in on an other course time like tuesday, wednesday or thursday...


Through things from the past, you learn for the present!


Greetings, Suus & Ralph