Mini pottenbak cursus - woensdag middag 13:15-16:15 - 2, 9, 16 & 23 Oktober 2024

€ 220,00
incl. btw, excl. levering

Beschrijving

Mini Cursus - Oktober - Keuze uit (dropdown menu):

- Draaien - Klassiek griekse vormen - gemiddeld/gevorderd

- Vrij werken met onze begeleiding - gemiddeld/gevorderd

- Totale beginner - Voor degene die het nog nooit hebben gedaan :)

{We speak dutch and english in our courses and workshops}

English below...


Draaien keramiek cursus 4x3uur

Start woensdagavond 2 Oktober 2024.


- Klassieke griekse vormen - gemiddeld/gevorderd

Ohhhh ja wat zijn ze mooi die klassieke griekse vormen, doorstaan alle tijden, echte evergreens. We focussen ons vooral op de vaasvorm met de prachtige curves, oren en attachments als inspiratiebron en gaan hiermee heerlijk aan de slag. Bij deze mini cursus is het handig als je vlot 1-1,5 kg centreert en een beetje kan optrekken.


- Vrij werken met onze begeleiding - gemiddeld/gevorderd

Wil je onder onze professionele en ervaren begeleiding aan je eigen draai project werken dan kies je deze optie. Let wel het zijn maar 4 weken dus bespreek even wat wel en niet haalbaar is van te voren.

Graag je project vermelden bij aankoop cursus bij opmerkingen


- Totale beginner - Voor degene die het nog nooit hebben gedaan :)

En in deze mini cursus hebben wij natuurlijk ook plek voor degene de nog nooit heeft gepotte bakt! - Je maakt in deze 4 weken kennis met deze mooie ambacht. De 1e twee weken staan in het teken van het draaien, daarna zal er ook afdraaien en eventueel decoreren met kleislib aan te pas komen.


Bij al de opties en deze mini cursus word er NIET gelazuurd.

Een glazuur les boek je los van deze 4 weken en kost €52,50 voor 2.5 uur. Data worden nog geprikt!Hier het les rooster van dit blok:

1e les: 2/10

2e les: 9/10

3e les: 16/10

4e les: 23/10

LOSSE GLAZUURLES - later te boeken. €52,50


Omdat het een mini cursus betreft kunnen gemiste lessen NIET worden ingehaald!! - Gemiste lessen zijn volledig voor eigen risico. Houd hier rekening mee....


Wij werken als duo dus er zijn op elke les 2 docenten actief (een uitzondering daar gelaten!) De cursusprijs is inclusief alle materialen zoals klei (crème kleurige steengoedklei), glazuren en gebruik van gereedschappen en natuurlijk thee en koffie. Bakken van je gemaakte werkstukken kan tegen een bedrag dat wordt bepaald door afmeting en grootte van je werkstukken.


We raden aan om gemakkelijke kleding aan te doen waar je lekker in beweegt, schoenen die vuil mogen worden, een schort en een handdoek. Deze cursus bestaat uit 4 lessen van 3 uur en er wordt per cursus betaald.


P.s. Annulerings voorwaarden!!!!! - Lees deze goed!!!

De cursus is kosteloos te annuleren voor 25 September 2024.


Annulering na 20 September 2024:

Wij zullen de helft van het betaalde cursus geld behouden en de andere helft retourneren op het bij ons bekende rekening nummer.

U kunt ook zelf een andere cursist aandragen en deze kan uw cursus plek innemen.

Annulering na 25 2024:

Wij zullen geen cursus geld retourneren.

U kunt zelf een andere cursist aandragen en deze kan uw cursus plek innemen.


BELANGRIJK:

Wij kunnen absoluut GEEN vouchers, tegoedbonnen of geld retourneren als je buiten de annulerings voorwaarden annuleerd!

- (tenzij wij cancellen door persoonlijke redenen).


Een tegoed/voucher voor jou cancelling betekend namelijk voor ons geen inkomsten op de door jou aangeschafte plek omdat jij deze later wilt volgen. Dit kunnen wij niet aangaan - Nogmaals lees alles heel goed door!!


Kan je echt niet! Kun je zelf (ruim op tijd )een andere deelnemer/cursist aandragen die jouw cursus plek kan innemen. Heb je gezondsheids problemen dan is dit verstandig om dit direct aan ons te vermelden, als u dit niet doet en er is een voorval waarbij er rekening mee gehouden had moeten worden dan is dit niet onze verantwoordelijkheid want dit had u dan moeten vermelden aan ons.


Bent u zwanger of bezig met zwanger worden laat het ons dan even eerst weten voordat je de cursus aanschaft!...


Heb je alles goed gelezen? - Graag respect voor onze annulering voorwaarden.

Hier wijken wij niet vanaf!


Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze stellen via ons contact formulier.

Als nodig en als je nieuw bent bij ons volgt er nog een uitgebreide mail met alle nodige informatie, wij verzoeken deze goed en aandachtig door te nemen.... Groetjes, Ralph & Suus :)E N G E L S:

Mini Course - October - Choose from (dropdown menu):

- Throwing inseries - intermediate/advanced

- Work freely with our guidance - intermediate/advanced

- Total beginner - For those who have never done it :)


Throwing ceramics course 4x3 hours Starts Wednesday evening, October 2, 2024.


- Throwing - Inspired by classic greek shapes.

Ohhhh yes, they are so beautiful, those classic Greek shapes, they have stood the test of time, real evergreens. We mainly focus on the vase shape with the beautiful curves, ears and attachments as a source of inspiration and we have a great time working with it. The technic used to make these vases will be mostly coils and strips of clay. There is a choice in red and white clay.- Work freely with our guidance - intermediate/advanced

If you want to work on your own project under our professional and experienced guidance, choose this option. Please note that it is only 4 weeks, so discuss in advance what is and is not feasible. Please mention your project in comments when purchasing the course


- Total beginner - For those who have never done it :)

And in this mini course we also have room for those who have never potted before! - During these 4 weeks you will be introduced to this beautiful craft. The first two weeks are devoted to throwing, after which turning and possibly decorating with clay slibs will also be involved.


With all the options above and this mini course, there is NO glazing. You can book a glazing lesson separately from these 4 weeks and costs €52.50 for 2.5 hours. Dates are still being set!


Here is the lesson schedule for this block:

1st lesson: 2/10

2nd lesson:9/10

3rd lesson: 16/10

4th lesson: 23/10

A SINGLE GLAZING LESSON - can be booked later. €52,50


Because it is a mini course, missed lessons CANNOT be made up!! - Missed lessons are entirely at your own expense. Keep this in mind....


We work as a duo, so there are 2 teachers active in each lesson (with one exception!) The course price includes all materials such as clay (cream-colored stoneware clay), glazes and the use of tools and of course tea and coffee. Baking of your created workpieces is possible for an amount that is determined by the dimensions and size of your workpieces.


We recommend wearing comfortable clothes that you can move comfortably in, shoes that you don't mind getting dirty, an apron and a towel. This course consists of 4 lessons of 3 hours and is paid per course.


P.s. Cancellation policy!!!!! - Read this carefully!!!

The course can be canceled free of charge before September 25, 2024.


Cancellation after September 20, 2024:

We will keep half of the paid course money and return the other half to the account number known to us. You can also nominate another student yourself and he or she can take your course spot.


Cancellation after 25 2024:

We will not refund course money. You can nominate another student yourself and he or she can take your course spot.


VERY IMPORTANT:

We absolutely CANNOT return any vouchers, vouchers or money if you cancel outside the cancellation conditions! - (unless we cancel for personal reasons). A credit/voucher for your cancellation means no income for us on the place you purchased because you want to follow it later. We do not accept this.


Once again, read everything very carefully!!

You really can't! You can (well in advance) nominate another participant/student who can take your place in the course. If you have health problems, it is wise to report this to us immediately. If you do not do this and there is an incident that should have been taken into account, then this is not our responsibility because you should have mentioned this to us.


If you are pregnant or planning to become pregnant, please let us know first before purchasing the course!...


Have you read everything carefully? - Please respect our cancellation conditions. We will not deviate from this! If you have any questions, you can ask them via our contact form. If necessary and if you are new to us, an extensive email will follow with all the necessary information, we request that you read all above carefully....


That all said we are looking forward to welcome you in our lovely studio in Utrecht


Greetings, Ralph & Suus :)